Etický kódex kouča

Prvá časť: Koncepcia koučovania podľa ICF

Medzinárodná federácia koučov (ICF) podporuje vytváranie takého koučovania, ktoré uznáva klienta ako experta v jeho/jej osobnom a profesionálnom živote a verí tomu, že každý klient je kreatívny, plný nápadov a celistvý. Vychádzajúc z tohto základu, kouč je povinný:

 • Objavovať, vyjasňovať a stotožňovať sa s tým, čo chce klient dosiahnuť,
 • Podporovať klienta ku sebapoznaniu a sebaobjavovaniu,
 • Zisťovať, aké sú klientove riešenia a stratégie,
 • Poveriť klienta zodpovednosťou a dôveryhodnosťou.

Druhá časť: Definícia koučovania podľa ICF

Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života.

Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF - profesionálni koučovia a koučovia v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania.

Tretia časť: Základné etické princípy podľa ICF

Profesionálny prístup vo všeobecnosti

Ako kouč sa zaväzujem:

 1. Vystupovať takým spôsobom, ktorý bude koučovanie ako profesiu prezentovať v pozitívnom svetle. Zdržím sa akéhokoľvek konania alebo vyhlásení, ktoré by mohli mať negatívny dopad na verejnú mienku alebo akceptovanie koučovania ako profesie.
 2. Neposkytovať úmyselne žiadne verejné vyhlásenia, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo poskytovať akékoľvek nepravdivé tvrdenia v písomnej podobe, ktoré hocijakým spôsobom súvisia s koučovaním ako profesiou.
 3. Rešpektovať rozličné prístupy v koučovaní. Budem oceňovať snahu a príspevky iných a neprezentovať ich ako svoje vlastné.
 4. Uvedomovať si akékoľvek nástrahy, ktoré by mohli viesť ku zneužitiu môjho vplyvu, a to zneužitím podstaty koučovania a rozpoznaním spôsobu, ktorým prostredníctvom koučovania môžem ovplyvniť život iných.
 5. Rozpoznať akékoľvek osobné skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť, vyvolať konflikt alebo narušiť moje profesionálne výstupy alebo profesionálne vzťahy. Ak to uznám za vhodné, vzhľadom na fakty a okolnosti, okamžite vyhľadám profesionálnu pomoc a ukončím akékoľvek plánované kroky, čo v prípade potreby môže znamenať aj prerušenie alebo ukončenie profesionálneho koučovacieho vzťahu.
 6. Dodržiavať Etický kódex ICF počas všetkých tréningov a supervízií, ktoré ako tréner a supervízor súčasných a budúcich koučov budem uskutočňovať.
 7. Akýkoľvek prieskum uskutočňovať a publikovať zodpovedne, pravdivo a dodržiavajúc uznávané vedecké štandardy. Môj výskum bude vždy uskutočnený až po získaní súhlasu všetkých zainteresovaných osôb, chrániac ich pritom primerane pred akýmikoľvek nástrahami a hrozbami. Akýkoľvek pokus o prieskum bude vždy vykonávaný v zmysle platných zákonov krajiny, v ktorej je prieskum uskutočnený.
 8. Vytvárať, zachovávať a disponovať s akýmikoľvek záznamami, ktoré sa týkajú koučovania dôverne a zároveň dodržiavať všetky súvisiace zákony.
 9. Používať kontaktné informácie členov ICF (email, adresu, telefónne čísla atď.) iba s povolením ICF.

Profesionálny prístup ku klientom

 1. Prevziať zodpovednosť za stanovenie jednoznačných, vhodných a kultúru rešpektujúcich hraníc, ktoré budú usmerňovať akýkoľvek fyzický kontakt medzi mnou a klientom.
 2. Zdržať sa akéhokoľvek sexuálneho vzťahu s mojimi klientmi.
 3. Dohodnúť jednoznačné pravidlá s mojimi klientmi a rešpektovať všetky dohody, ktoré boli v rámci profesionálneho koučovacieho vzťahu vytvorené.
 4. Uistiť sa pred alebo počas prvého stretnutia s klientom, že chápe podstatu koučovania, dodržiavanie dôvernosti informácií, finančné dojednanie a ostatné podmienky koučovacej dohody.
 5. Presne špecifikovať moju kvalifikáciu, odbornosť a skúsenosti ako kouča.
 6. Úmyselne nezavádzať alebo klamať klienta o tom, čo môže získať z koučovania alebo odo mňa, ako jeho/jej kouča.
 7. Neposkytovať mojim súčasných alebo potenciálnym klientom informácie, o ktorých viem alebo si myslím, že sú nepravdivé.
 8. Nezneužiť žiadny aspekt môjho vzťahu s klientom pre moje súkromné, profesionálne alebo finančné zámery.
 9. Rešpektovať klientove rozhodnutie o ukončení koučovania kedykoľvek počas trvania koučovacieho vzťahu. Budem pozorne sledovať, či koučovanie je pre klienta stále prospešné.
 10. Podporiť klienta k zmene, v prípade, že budem presvedčený o tom, že iný kouč alebo iný expert by bol pre klienta vhodnejší.
 11. Odporučiť klientovi vyhľadať služby iného profesionála, ak to uznám za vhodné a potrebné.
 12. V prípade, že klient ohrozuje seba alebo iných, prijať všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby som o takomto konaní oboznámil príslušné úrady.

Dôvernosť a súkromie

 1. Rešpektovať dôvernosť informácií o klientovi, s výnimkou prípadu, že klientove želanie alebo konanie nie je povolené podľa zákona.
 2. Získať klientov súhlas vždy, keď plánujem poskytnúť jeho/jej meno, referenciu alebo inú identifikačnú informáciu o tomto klientovi.
 3. Získať súhlas osoby, ktorú koučujem, pred tým, ako túto informáciu zverejním iným osobám.

Konflikt záujmov

 1. Vyhýbať sa situáciám, kedy môže dôjsť ku konfliktu medzi mojimi a klientovými záujmami.
 2. V prípade, že ku konfliktu záujmov dôjde alebo môže dôjsť, otvorene sa priznať a diskutovať s klientom, ako s touto situáciou naložiť tak, aby z toho mal najväčší úžitok práve klient.
 3. Priznám klientovi všetky očakávané náhrady, ktoré môžem získať od tretích osôb za odporučenie tohto klienta.
 4. Obchodovať so službami, tovarom alebo inými nepeňažnými náhradami iba vtedy, ak to neohrozí koučovaní vzťah.

Štvrtá časť: Etický záväzok ICF

Ako profesionálny kouč, sa dobrovoľne zaväzujem, že tieto etické princípy budem dodržiavať voči mojim klientom, kolegom a tiež širokej verejnosti. Zaväzujem sa tiež dodržiavať Etický kódex ICF, zaobchádzať s ľuďmi dôstojne a brať každého, ako nezávislú a rovnocennú ľudskú bytosť a voči mojim klientom vystupovať ako dôstojný príklad týchto štandardov. Ak tento etický záväzok alebo hociktorú časť Etického kódexu ICF nedodržím, súhlasím s tým, aby ma ICF v plnej diskrétnosti vyzvala na prijatie zodpovednosti za takéto konanie. Tiež súhlasím s tým, že súčasťou mojej zodpovednosti za akékoľvek porušenie, môže byť aj strata členstva v ICF a/alebo mojej účasti v procese akreditácie.

zdroj: www.icf.sk

Prevzaté z:
ICF – International Coach Federation
www.coachfederation.org

Platnosť: od 22.1.2005

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.